رویداد ویژه حرم

محورهای رویداد:

خدمات به زائرین

زنان و خانواده

حمایت از محرومین

ایجاد فرصت های فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه

آب و انرژی و محیط زیست (زیست بوم حرم)

امور پزشکی و درمانی

فرهنگی و هنری

ایجاد مشاغل جدید در حرم و اماکن وابسته

فناوری اطلاعات و ارتباطات

شروع دوشنبه ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۳۰
پایان دوشنبه ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۳۰
مکان رویداد تهران
شروع دوشنبه ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۳۰
پایان دوشنبه ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۳۰
مکان رویداد تهران
شروع دوشنبه ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۳۰
پایان دوشنبه ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۳۰
مکان رویداد تهران
شروع دوشنبه ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۳۰
پایان دوشنبه ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۳۰
مکان رویداد تهران